Regulativ for Avnbøl-Ullerup vandværk A.M.B.A.

April 1997


Indledende bestemmelser
Vandforsyningens styrelse
Ret til forsyning med vand
Forsyningsledninger
Stikledninger
Jordledninger
Installationer i bygninger
Hovedmålere
Bimålere
Ansøgning
Oprettelse af tryk og forsyning
Vandspild
Brug af vand fra vandhaner
Eftersyn af vandinstallationer
Driftsbidrag
Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.
Straffebestemmelser
Ikrafttrædelse


Normalregulativ for private vandværker.

1. Indledende bestemmelser

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af §55 i lov nr. 299 af 8. juli 1978 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 som senest er ændret ved lov nr.402 af 14. juni 1995 af Sundeved kommunalbestyrelse efter forhandling med Avnbøl Ullerup Vandværk A.M.B.A..

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens §53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand målt efter forbrug m.v. på ejendomsniveau, jf. §55 stk. 6.

1.4 Bestemmelser om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1954 af 23. dec. 1992 om civilt beredskab som senest er ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr.250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger som senest er ændret ved lov nr. 936 af december 1991.

1.6 Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, om at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningens efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig. Der henvises i øvrigt til den i 1.3. nævnte bekendtgørelse §1, stk. 1.

1.7 Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommen gennem direkte tilsluttede stikledninger. Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

Ejerne af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen.

2. Vandforsyningens styrelse.

Vandværket ejes og drives af Avnbøl-Ullerup Vandværk A.M.B.A..

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

3. Ret til forsyning med vand

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendt takstblad.

3.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til en erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål.

Vandforsyningen fastsættes i hvert tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandforsyningen kan dog undtagelsestilfælde tillade etablering på særlige vilkår.

3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre en forhøjelse af anlægsbidragene, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget.

Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlige nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

4. Forsyningsledninger

4.1 Forsyningsledningerne anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges jf. dog vandforsyningsloven §,29 og 45-48.

Vandforsyningsledninger må dog ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2 I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad.

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt.3.4, 4 punktum.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan dog forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med en større ledningsdimension end ellers nødvendigt; meromkostninger herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af vandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

4.4 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

5. Stikledninger

5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

5.2 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til en stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt `en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade/adgangsvej.

I særlige tilfælde kan forsyning til to elle flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning.
Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens foranstaltning og på deres bekostning.
Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed elle efter de interesseredes ønske føres over tredjemands ejendom.

5.4 Vandforsyningen kan omægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende . I så fald må ejendommens ejer afholde omkostninger for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejerne selv ønsker stikledningen omlagt.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostninger ved omlægning af stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

6. Jordledninger

6.1 Jordledninger anlægges af, og vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underetter bygningsmyndigheden.

6.3 Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis der konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter herunder den fornødne udbedring - udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

6.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5 Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og eller stikledning afholdes af grundejeren.

6.6 Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

7. Installationer i bygninger

7.1 Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmester eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter.

Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuelle besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

7.2 Apparater, filtre og armaturer mv. der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA-godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).

7.3 Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og bekostning.

7.4 Ved ombygning af ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens bekostning, når dette skønnes af betydning for det vedkommende vandforbrug.

7.5 Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde volder ulempe. Hvis der konstateres eller at formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelig af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tørre for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.

7.6 Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

8. Hovedmålere (afregningsmålere)

8.1 Der anbringes vandmåler ved enhver ejendom hvortil der levers vand.

Der må normalt kun anbringes én måler i hver ejendom.

8.2 Måleren anskaffes og anbringes for ejerens bekostning. Den stilles herefter til rådighed for vandforsyningen, ligesom den herefter overgår til vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålere, kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen udfra de oplysninger, som ejeren har givet af omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

8.4 Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren oplyste jf.8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.5 Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning.

Ejeren er erstatningspligtig over for alle tilfælde, hvor måleren er bortkommet eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med , at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6 Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostningerne herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.7 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8 Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om, at installere vandmåler kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

8.9 Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleruret prøvet.

Måleren regnes for at vise rigtigt, når dens visning er 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostninger afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5% afholdes prøveomkostningerne af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

8.10 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

9. Bimålere (fordelingsmålere)

9.1 Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.

9.2 Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

9.3 Bimåler anskaffes af ejer og denne tilhører da også ejeren.

8.2-4 Finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålerens anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

10. Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående nye installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværks Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsforbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

11. Opretholdelse af tryk og forsyning

11.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3 Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

11.2 Ved lukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage lukning uden varsel.

11.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskyldninger af ledninger m.m.

11.4 Vandforsyningen kan, uden at der gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

12. Vandspild

12.1 Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som den med rimelighed kan antages at vil finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre der er givet særlig tilladelse fra vandforsyningen.

12.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandforbrug.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

13. Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen forud indhente tilladelse fra vandforsyningen bruge vand fra brandhaner.

14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale - forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe adgang.

15. Driftsbidrag

15.1 For aftalt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og d 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag.

Vandforsyningen kan forlange oplysning fra kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

15.2 For at levere et midlertidigt brug f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter forbrug, der anslås af vandforsyningen.

15.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

16. Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

16.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

16.2 Betales driftsbidrag ikke indenfor den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførselen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og / eller gebyr jf. takstbladet, er betalt.

Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

16.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutningen sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker indenfor 6 måneder efter seneste påkrav. 16.2, 2. og pkt. 3 finder i så fald anvendelse.

Er der ikke foretaget lukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

16.4 Betales forskuds afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke indenfor den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.

17. Straffebestemmelser

17.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens §50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, §51, stk.1 ved vandspild, §52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller §64 ved at modvirke den adgang som vandforsyningens personale har ret til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens §84 med bøde.

17.2 Den der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv. som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningsloven §84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

18. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. april 1997 og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1983.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.Der tages forbehold mod trykfejl og lovændringer.
Avnbøl-Ullerup-Vandværk A.M.B.A.